# 163_نیروی_متخصص_در_بیمارستانهای_جدید_هرمزگان_استخد